بارگیری...
تاریخچه عطر

تاریخچه عطر

((در علم شیمی نیز همانند سایر علوم، از تلاش مستمر و عقلانی بشر آگاهیم. نسل کنونی، دیگر با نگاهی تحقیرآمیز و عاری از قدردانی به کارهای اجداد خود نمی نگرد، اما به دور از ادعای مصون بودن از خطا، هر نسل موفقی، توسعه میراث اجدادش را وظیفه خود می داند.)) آگوست ککوله فن استرادونیتز