بارگیری...
قدرت رایحه در بازاریابی حسی

قدرت رایحه در بازاریابی حسی

یکی از استراتژی ها بازاریابی حسی است. این نوع بازاریابی با توجه به حواس پنجگانه انجام می شود. یعنی با استفاده از علم روانشناسی و با توجه به حواس پنجگانه ی انسان تبلیغ و بازاریابی کنیم. برای داشتن یک بازاریابی حسی موفق می‌توانیم از انواع این حس‌ها و هوش مصنوعی کمک بگیریم.