بارگیری...
عطر و رنگ

عطر و رنگ

شرکت های تولید عطر ممکن است از رنگ ها در طراحی بسته بندی برای انتقال خصوصیات عطرهای خود استفاده کنند. بسته هایی با رنگهای متناسب ممکن است یک مزیت اضافی داشته باشند: برخی مطالعات نشان می دهد که مصرف کنندگان پیشنهادهایی را ارائه می دهند که همه برداشت های حسی با آنها متناسب باشد. از این روست که بررسی کردیم آیا مصرف کنندگان با بسته بندی مطابق بیشتر احتمال خرید عطر دارند.