بارگیری...
در باب محبوبیت بازار عطرهای لوکس

در باب محبوبیت بازار عطرهای لوکس

این مقاله به کدهای فرهنگی مختلفی توجه می کند که ارزش مقدار لوکس را ایجاد می کنند. این تجزیه و تحلیل روی ساخت آگهی های تبلیغاتی عطر متمرکز است. فرضیه اصلی ما این است که تصویر عطر به عنوان یک محصول لوکس در حال کاهش است.