بارگیری...
عصر کیمیاگری

عصر کیمیاگری

شیوع طاعون در سال های 1347 تا 1351 و هم چنین شیوع سایر بیماری ها همه گیر، به کاتالیزور مهمی در رشد و توسعه ی استفاده از محصولات معطر، که پیشتر نشانه های شکوفایی را از کیمیا گری شرق گرفته بود، تبدیل گردید.