بارگیری...
تاثیر حواس پنج گانه در تبلیغات و هدایای تبلیغاتی

تاثیر حواس پنج گانه در تبلیغات و هدایای تبلیغاتی

ما روزانه در طول زندگی و به صورت مداوم دچار بمبارانهای پیام هستیم و توسط محرک های محیطی مورد حمله قرار می گیریم نه فقط پیامها و محرک های تبلیغاتی بلکه انواع پیامهای ریز و درشت و مربوط و غیرمربوط که در محیط پیرامون در گشت و گذار هستند. اثر پذیری ما از انواع اتفاقات و پیام های روزانه که مرتبا ما را مورد حمله قرار می دهند رخ می دهد. ما از طریق حواس پنجگانه محرک ها را دریافت می کنیم و پس از ورود محرک ها و پیام های آشکار و پنهان که از همه طریق در 24 ساعت در معرض آنها هستیم به انتخاب خودمان به بعضی از آنها پاسخ خواهیم داد و بعضی از آنها بعد از عبور از حواس پنجگانه توسط ما انتخاب و پس از آن در حافظه ما سازماندهی و تفسیر شده و در نهایت موجب رفتارها، احساسات و پیامدهای ما می شوند.